Välkommen till Lars Hedman Fond & Försäkring
Bolaget är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Bolagets rådgivare är licensierade på Swedsec via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB


Kundinloggning
Vill du som kund logga in för att se på dina försäkringar och placeringar så går detta att göra på:

https://hedmanfond.brokerweb.se/

Ni loggar sedan in med hjälp av Bank-ID.